Oficiální stránky distributora GERnétic pro ČR a SR

Reklamační řád

Prodávající

Mgr. Ladislav Kavan - LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic pro ČR a SR Slánská 381/10, 163 00 Praha 6, tel.: +420-235 325 659
IČ: 40842002, DIČ: 6511081280

Výhradní zastoupení GERnétic pro SR:
GERnetic SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, tel.: +421 2 591 040 01
IČO: 36749486, DPH ID: SK 2022357282

Kupní smlouva

 • Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a s Důležitými informacemi a pokyny v něm obsažených, a že s nimi souhlasí. Na obchodní a reklamační podmínky je dostatečným způsobem kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na www.gernetic.cz a www.gernetic.sk.
 • Ceny uvedené na faktuře jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen platí po dobu uvedenou v akci nebo do vyprodání zásob, pokud není stanoveno jinak.

Kontrola doručené zásilky PPL

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky.

 1. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 2. Pokud se obsah zásilky liší od objednaného zboží anebo od vystavené a přiložené faktury je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace, týkající se bodu b) nebude později brát zřetel.
 3. Pokud je nějaký produkt v zásilce poškozen a kupující ho chce reklamovat, je povinen učinit tak neprodleně. Na pozdější reklamace, týkající se bodu c) nebude později brát zřetel.

Záruční lhůta

 • Na kosmetické přípravky GERnétic je poskytnuta záruka 30 měsíců od data výroby, které je uvedeno na obalu.
 • Kosmetické přípravky GERnétic doporučujeme spotřebovat do 8 měsíců (resp. 6 měsíců) od otevření (dle číslovky v symbolu kelímku na obalu), aby si udržely optimální účinnost. Pro zaručení kvality produktů GERnétic se musí tyto uchovávat při středních teplotách mezi 15 °C až 24 °C, chráněné před světlem a vlhkostí.
 • Na ostatní výrobky zakoupené u prodávajícího se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

Uplatnění reklamace

 • V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad zboží prokáže i skutečnost, že ke koupi reklamovaného zboží došlo na adrese prodávajícího, nejlépe pokladním dokladem či fakturou.
 • Odpovědný pracovník v sídle prodávajícího je v případě, že kupující uplatní reklamaci u prodávajícího řádně a včas, povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout do 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamovaného zboží. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na lhůtě delší.
 • Kupující zašle reklamované zboží včetně kopie dokladu o prodeji - faktury, pokladního dokladu, s průvodním dopisem se stručným popisem reklamace na adresu prodávajícího.
  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Kupující je povinen předem se seznámit s Důležitými informacemi a pokyny přípravků GERnétic, které jsou součástí Reklamačního řádu. V případě nerespektování těchto pokynů a užití přípravků GERnétic v rozporu s těmito pokyny, nelze zakoupené produkty reklamovat.

Rozpor s kupní smlouvou

 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 • Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo, pro který se věc obvykle používá.

Adresa pro uplatnění reklamace je

Mgr. Ladislav Kavan - LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic pro ČR a SR, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6, email: hana.marikova(at)gernetic.cz.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

V Praze dne 10. 6. 2016.

Důležité informace a pokyny

1.1   GERnétic je francouzská kosmetika určená pro profesionální práci kosmetiček a wellness studií a pro následnou každodenní domácí péči o pleť. Zákaznice mohou tyto produkty zakoupit u vyškolených kosmetiček a dalších profesionálů, neboť jen oni dokáží kvalifikovaně poradit, doporučit nejlepší kombinaci výrobků a ošetření. Seznam doporučených salonů najdete na www.gernetic.cz a www.gernetic.sk.

1.2    Všechny přípravky GERnétic jsou dlouhodobě klinicky testovány. Výrobce si vyhrazuje právo na případnou změnu některých ingrediencí. Kosmetika GERnétic neobsahuje žádné syntetické hormony. Výjimečných výsledků je dosahováno výhradně buněčnou výživou. Účinnost produktů GERnétic je založena na vzájemném působení jednotlivých přípravků.

1.3    Kosmetické přípravky GERnétic obsahují aktivní látky, získané složitou biotechnologickou cestou, užívané v buněčné terapii. Není třeba je silně vtírat ani masírovat až do „zahřátí".

1.4   Regenerační a výživné produkty GERnétic stačí aplikovat ve velmi malém množství – tzv. homeopatické dávkování.

1.5    Případné mírné poštipkování je způsobeno občasným pomalejším prostupováním aktivních látek buňkami pokožky.

1.6   Jednotlivé přípravky zaměřené na konkrétní cíl se vzájemně doplňují, vrstvením doplňujících se přípravků se dosáhne dokonalejších výsledků. Každý jednotlivý přípravek má však sám o sobě výborné schopnosti i samostatně.

1.7    Po aplikaci produktů GERnétic nedoporučujeme používat elektrické přístroje jako lasery, ionizátory apod., neboť elektřina mění magnetickou sílu použitých extraktů.

1.8   Přípravky GERnétic nedoporučujeme kombinovat s jinými kosmetickými výrobky.

1.9   Druh terapie a použití jednotlivých přípravků doporučí odborně proškolená kosmetička na základě znalosti zdravotního stavu a stravovacích návyků zákaznice.

1.10  Kosmetické přípravky GERnétic doporučujeme skladovat při pokojové teplotě.

V Praze dne 10. 6. 2016